Vedtægter

Vedtægter for ØBG Silkeborg Hovedforening

Alle afdelinger i ØBG Silkeborg har sine egne vedtægter. Det samme gælder selve hovedforeningen, hvis vedtægter kan læses nedenfor.


1. Navn


A. Foreningens navn ØBG Silkeborg – Hovedforening. Klubben kan også være registreret under

følgende navne: ØBG Silkeborg, Øster Bording/Balle Gymnastikforening, Øster Bording

Gymnastikforening.


B. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune


C. Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger via sit medlemskab af DGI-

Midtjylland, s amt Danmarks Idrætsforbund via afdelingens respektive specialforbund


D. Foreningen er medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg2. Formål


Foreningens formål er som hovedforening for badminton, basketball, fodbold, gymnastik,håndbold,

tennis / padel og volleyball, at koordinere arbejdet mellem afdelingerne, samt repræsentere

foreningerne udadtil.


ØBG Silkeborg Hovedforeningen driver ØBG Fitness. Aktiviteten er organiseret i et Fitness udvalg

under Hovedforeningen: ”ØBG Fitness Udvalget”


ØBG Silkeborg Hovedforeningen ønsker at bidrage til et rigt og varieret fritidstilbud til gavn for alle

borgere i Silkeborg Kommune.3. Medlemmer


A. Foreningens medlemmer består af ØBG Silkeborgs selvstændige afdelinger. Afdelingerne er ØBG

Silkeborg Badminton, ØBG Silkeborg Basket, ØBG Silkeborg Fodbold, ØBG Silkeborg Gymnastik, ØBG

Silkeborg Håndbold, ØBG Silkeborg Tennis og Padel og ØBG Silkeborg Volleyball. Medlemmerne er

repræsenteret i bestyrelsen af de respektive formænd, eller substitut for denne.


Hvert af disse medlemmer (afdelinger) kan yderligere stille med maksimalt 5 stemmeberettigede

repræsentanter til foreningens repræsentantskabsmøde, men skal mindst tilmelde 3 repræsentanter.


A1. Særligt omkring ØBG Fitness

Medlemmer i ØBG Fitness er medlemmer i ØBG Silkeborg Hovedforeningen og betaler kontingent til

denne. ØBG Fitness afholder et årligt aktivitetsmøde hvor alle Fitness medlemmer kan deltage. Her vælges

et Fitness udvalg med 4-5 medlemmer. ØBG Fitness Udvalget udpeger en Formand for udvalget for

en 2-årig periode og denne får plads i ØBG Hovedbestyrelsen. På aktivitetsmødet vælges endvidere 3-5 repræsentanter, der er stemmeberettiget på det årlige repræsentantskabsmøde i ØBG Silkeborg.

ØBG Silkeborg Hovedbestyrelsen vedligeholder Forretningsorden, som danner ramme for ØBG

Fitness Udvalgets arbejde.


B. Et medlemskab ophører ved afdelingens opløsning.


C. Optagelse af nye medlemmer.

Et nyt medlem (afdeling) kan optages på repræsentantskabsmødet, hvis 2/3 af de

stemmeberettigede fremmødte stemmer for det. Med vedtagelsen ændres vedtægterne

automatisk, således at det nye medlems navn kan indføres i paragraf 2 stk. A og paragraf 3 stk. A.4. Kontingent


Kontingent fastsættes af repræsentantskabet5. Repræsentantskabsmøde


A. Repræsentantskabsmødet er foreningens øverste myndighed


B. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned


C. Repræsentantskabsmødet indkaldes med 14 dages varsel og skal bekendtgøres i foreningens

medlemsblad og/eller på foreningens hjemmeside www.øbg.dk og/eller ved annoncering i dagspressen.


D. Stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet er foreningens formand, bestyrelsesmedlemmer og

afdelingers og Fitness’ repræsentanter. Kun fremmødte af disse er stemmeberettigede. Der kan ikke

stemmes med fuldmagt.


E. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, bortset fra optagelse af nye medlemmer og vedtægtsændringer.


F. Ethvert medlem af ØBG Silkeborg – afdelinger og hovedforening - har møde og

taleret på repræsentantskabsmødet.


G. Valg af formand

Repræsentantskabsmødets stemmeberettigede fremmødte vælger foreningens formand.

Opstillingsberettigede er medlemmer i en af ØBG Silkeborgs afdelinger og ØBG Fitness, der er fyldt 18

år. En opstillingsberettiget der ønsker valg, men som er forhindret i at møde op kan vælges, hvis

vedkommende har givet skriftligt tilsagn herom. Den valgte kan ikke samtidig være formand i en af ØBG

Silkeborgs afdelinger. På forlangende af en af repræsentantskabets medlemmer, skal valget foregå

skriftligt.


H. Foreningens formand vælges for 2 år.


I. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde:


1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Bestyrelsens forslag til foreningens virke for det kommende år

5. Budget, herunder vedtagelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af revisor og revisor suppleant

9. Eventuelt


J. Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være formanden i

hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.


K. Der skal stemmes om formandens beretning. Hvis den underkendes skal bestyrelsen indkalde til

ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 4 uger efter repræsentantskabsmødet, hvor der skal

stemmes om et tillidsvotum til formanden. Hvis formanden ikke opnår flertal for et tillidsvotum skal

der straks på mødet vælges en midlertidig formand. Formanden sidder til det førstkommende

ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der skal afholdes nyvalg til formandsposten.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis blot

en stemmeberettiget anmoder herom.


L. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige

finde sted når en af afdelingerne skriftlig anmoder herom. I sådanne tilfælde skal

repræsentantskabsmødet afholdes senest fire uger efter anmodningen er bekendtgjort overfor

formanden.6. Foreningens ledelse


A. ØBG Silkeborg Hovedforeningen ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de

respektive afdelinger, Formand for ØBG Fitness udvalget, samt den på repræsentantskabsmødet

valgte formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.


B. Bestyrelsen skal:

- koordinere arbejdet mellem alle ØBG afdelinger, herunder ØBG Fitnessudvalg

- udarbejde, vedligeholde og gennemføre vedtagne målsætninger

- fælles medlemsregistrering og tilbyde kontingentopkrævning

- nedsætte relevante udvalg

- møder v behov


Bestyrelsen kan:

Optage ny aktivitet som midlertidigt medlem, når bestyrelsen vurderer, dels at ideen er bæredygtig, og

dels at det ledelsesmæssige og økonomiske grundlag er tilstrækkeligt. Bestyrelsen skal fremlægge

forslaget om optagelse af aktiviteten som nyt medlem på det førstkommende repræsentantskabsmøde


C. Formanden leder og indkalder møderne


D. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal7. Økonomi, regnskab og revision


A. Regnskabet følger kalenderåret


B. Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabsmødet for budget og regnskab


C. Regnskabet føres af en af bestyrelsen udpeget person


D. Regnskabet revideres af den af repræsentantskabsmødet valgte revisor. Revisor vælges for et år adgangen. Der vælges en revisorsuppleant.8. Tegningsregler


A. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede

bestyrelse.


B. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhvilerforeningen.9. Vedtægtsændringer


A. Disse vedtægter ændres ved 3⁄4 flertal af de tilstedeværende på repræsentantskabsmødet,

hvoraf ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


B. Vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune


C. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra de repræsentantskabsmøder de vedtages på.10. Foreningens opløsning.


A. Opløsning af foreningen kan kun finde sted hvis 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer for, på to af

hinanden følgende repræsentantskabsmøder i foreningen, hvoraf det ene skal være ordinært.

Repræsentantskabsmøderne skal finde sted med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum.


B. Ved endelig afgørelse om opløsning træffes endvidere beslutning om anvendelse af

foreningenseventuelle formue til almennyttige, idrætslige formål i Silkeborg Kommune.


Således vedtages på generalforsamlingen den 29. februar 1996


Ændringer vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. april 1998.


Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 12. maj 1999 Tilpasning

foretaget efter ordinært repræsentantskabsmøde den 10. maj 2000.


Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 8. maj 2002.


Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 12. maj 2004.


Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 15. maj 2006.


Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 8. maj 2012.


Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 21. maj 2019.


Ændringer vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 25. okt. 2021


Ændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 30. maj 2023
Silkeborg 30. maj 2023


Download vedtægter

Klik her for at hente vedtægterne som PDF
Opdateret 30. maj 2023